Werkzaamheden

 

Sinds 1 januari 2005 werkt Hans Braker als zelfstandig investment consultant. Hij is van 2005 tot begin 2011 steeds een deel van zijn tijd werkzaam geweest voor Aon Consulting (thans Aon Hewitt), zijn voormalige werkgever.

Het merendeel van de tijd besteedt Hans aan werkzaamheden voor andere relaties. Dit zijn vooral grotere pensioenfondsen. Voor deze pensioenfondsen voert Hans specialistische activiteiten uit op het gebied van performancemeting. Deze omvatten vrijwel steeds het nauwgezet controleren van de berekening van de overeengekomen strategische benchmark. Regelmatig blijkt dat met name de correcte bepaling van het benchmarkrendement op problemen stuit.

Deze problemen zijn meestal veroorzaakt door een niet eenduidige vastlegging in het beleggingsplan. Ook andere complicaties kunnen een oorzaak zijn van fouten in de berekeningen.

Hans heeft voor meerdere relaties audits uitgevoerd op systemen voor risicometing, zowel voor wat betreft het risico van het actieve beheer ten opzichte van de benchmark als voor wat betreft het risico van de beleggingen versus de verplichtingen.

Een specifiek aandachtsgebied is de z-score voor verplichtgestelde bedrijfstak-pensioenfondsen. Hans heeft voor veel fondsen berekeningen gemaakt voor de z-scores. Hem wordt regelmatig gevraagd om input te leveren voor discussies tussen pensioenfondsen, accountants en vermogensbeheerders. Bij de interpretatie van de regelgeving is nu en dan sprake van grijze gebieden, waarbij een keuze moet worden gemaakt tussen de letter en de geest van de regels. Hans heeft een goed beeld van de keuzes die diverse fondsen hierbij maken en de technische complicaties die kunnen optreden. Zijn insteek is dat primair naar de geest van de regels dient te worden gehandeld.

Voor Aon was Hans actief op het gebied van strategische advisering aan (doorgaans kleinere) pensioenfondsen en ondernemingen. Het merendeel van deze pensioenfondsen en ondernemingen had de pensioenen verzekerd met een garantiecontract bij een verzekeraar. De beleggingen waren dan ook vaak ondergebracht bij de vermogensbeheertak van de verzekeraar.

De activiteiten voor Aon waren breed en omvatten onder andere de ondersteuning van pensioenfondsbestuurders, corporate treasurers en HR-bestuurders bij de besprekingen met de vermogensbeheerders. Een belangrijke taak hierbij was het vertalen van het jargon van de vermogensbeheerders. Ook het kritisch beoordelen van voorstellen van de vermogens-beheerders was een veel voorkomende activiteit. Verder maakte Hans ad hoc analyses van de historische performance, ondersteunde bij het maken van ALM-studies en risico-analyses (zoals projecties en scenario-analyses rond mogelijke inflatie), en assisteerde bij het opstellen van beleggingsplannen en mandaten.

Sinds enige tijd ontplooit Hans activiteiten op het gebied van bestuur en toezicht. Hij is lid van de beleggingscommissie bij een verzekeraar. Tevens was hij bestuurslid van het tandartsenpensioenfonds SPT. Vanwege de veel groter dan verwachte tijdsbesteding heeft Hans zijn bestuurslidmaatschap na afloop van zijn benoemingstermijn neergelegd, waarna hij nog enige tijd als adviseur verbonden bleef aan SPT. Van medio 2014 tot en met oktober 2015 was Hans voorzitter van de Raad van Toezicht van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Reisbranche. Hij was een tijdlang lid van de VITP, de Vereniging Intern Toezichthouders Pensioensector. Van februari 2016 tot en met februari 2019 was Hans lid van het bestuur van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Reisbranche.

In het verleden verleende Hans ook diensten aan vermogensbeheerders, maar hij werkt tegenwoordig uitsluitend ten behoeve van pensioenfondsen, andere institutionele beleggers en soms voor vermogende particuliere beleggers.

Zie verder ook de pagina Klanten voor een overzicht van werkzaamheden voor klanten.

Hans was van december 2007 tot januari 2011 lid van de VBA-commissie Investment Performance Measurement.

Hij geeft regelmatig cursussen voor SPO en was enkele jaren actief voor het Actuarieel Instituut. Braker Investment Consulting B.V. is opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).