Klanten

In het verleden verleende Braker Investment Consulting B.V. ook diensten aan vermogensbeheerders, maar tegenwoordig zijn alle werkzaamheden uitsluitend ten behoeve van pensioenfondsen, andere institutionele beleggers en soms voor vermogende particuliere beleggers. Onderstaand overzicht betreft zowel actuele als reeds afgeronde activiteiten.

 

Bedrijfstakpensioenfonds / bestuursbureau [> EUR 20 miljard]

 • Regelmatig controleren van de intern berekende benchmarkrendementen.
 • Bijsturen van de berekeningsmethoden indien nodig.
 • Jaarlijks berekenen van portefeuillerendementen.
 • Bepalen van de z-scores.
 • Analyseren van de meerjarige effecten van bestuursbesluiten en hierover rapporteren aan het bestuur.
 • Controleren van berekeningen door externe managers inzake performance fees.
 • Vervaardigen van de jaarlijkse CEM-rapportages (Cost Effectiveness Measurement).
 • Doorlichten en beschrijven van het systeem voor risicomanagement.

 

Ondernemingspensioenfonds [> EUR 4 miljard]

 • Controleren van performancemetingen zoals uitgevoerd door externe beheerder.

 

Bedrijfstakpensioenfonds [> EUR 10 miljard]

 • Controleren van performancemetingen zoals uitgevoerd door externe beheerder.

 

Bedrijfstakpensioenfonds [> EUR 100 miljoen]

 • Adviseren en ondersteunen bestuur op het vlak van vermogensbeheer.
 • Per kwartaal vervaardigen van risicorapportage beleggingen en dekkingsgraad.

 

Ondernemingspensioenfonds [> EUR 1 miljard]

 • Controleren van intern uitgevoerde performancemetingen.
 • Adviseren over opzet en methodieken performancemeting.

 

Verzekeraar [> EUR 2 miljard]

 • Lidmaatschap beleggingscommissie.
 • Ondersteuning Raad van Bestuur.

 

Bedrijfstakpensioenfonds [> EUR 500 miljoen]

 • Berekenen van de z-score, communicatie over historische z-scores.

 

Beroepspensioenfonds [> EUR 5 miljard]

 • Per kwartaal controleren en corrigeren van de door de uitvoeringsorganisatie berekende benchmarkrendementen.
 • Bevindingen rapporteren aan pensioenfonds.

 

Bedrijfstakpensioenfonds [> EUR 5 miljard]

 • Controleren van rendementsberekeningen door externe performancemeter, in het bijzonder ten aanzien van valutahedging.
 • Communicatie met externe performancemeter over gewenste bijstellingen.

 

Bedrijfstakpensioenfonds [> EUR 500 miljoen]

 • Controleren van door vermogensbeheerder berekend normrendement.

 

Ondernemingspensioenfonds [> EUR 2 miljard]

 • Controleren en bijstellen van de berekeningen van de fiduciair manager inzake performance fees.
 • Gegevens en berekeningen van fiduciair manager en custodian reconciliëren en komen tot een eenduidig beeld van de behaalde performance.

 

Ondernemingspensioenfonds [< EUR 100 miljoen]

 • Jaarlijks analyseren van de behaalde performance, op basis van rapport van externe performancemeter en rapportages van vermogensbeheerders.
 • Jaarlijks presentatie geven aan het bestuur over de performance van het pensioenfonds en van de vermogensbeheerders.
 • Schrijven van een bijdrage aan het jaarverslag.
 • Ad hoc analyses en advisering inzake beleggingsfondsen.

 

Brede organisatie [> EUR 1 miljard]

 • Auditen van de door de externe beheerder gemaakte performanceberekeningen en rapportages, voor meerdere typen beleggende entiteiten.
 • Uitgebreid rapporteren over bevindingen en mogelijke verbeteringen.

 

Bedrijfstakpensioenfonds [> EUR 1 miljard]

 • Bepalen van een voldoende nauwkeurige schatting van de z-score, in de situatie van onvoldoende nauwkeurige informatie over de beleggingsportefeuille ten gevolge van bijzondere omstandigheden.
 • Jaarlijks berekenen van de z-scores.

 

Uitvoeringsorganisatie / fiduciair manager [> EUR 20 miljard]

 • Jaarlijks auditen van de intern uitgevoerde performanceberekeningen voor meerdere pensioenfondsen.
 • Bijstellen van de performanceberekeningen.
 • Uitvoerig rapporteren ten bate van pensioenfondsen.

 

Ondernemingspensioenfonds [< EUR 100 miljoen]

 • Controleren van de bepaling van de performance fee door en voor externe adviseur.
 • Bijstellen van methodiek en berekening.

 

Uitvoeringsorganisatie / fiduciair manager [> EUR 10 miljard]

 • Uitvoeren van GIPS-verificaties.

 

Bedrijfstakpensioenfonds [> EUR 20 miljard]

 • Controleren en bijstellen van de intern uitgevoerde performancemetingen.
 • Bepalen van de z-scores.
 • Rapportage maken ten bate van externe accountant.
 • Met externe accountant afstemmen van berekeningen z-scores.

 

Ondernemingspensioenfonds [> EUR 100 miljoen]

 • Controleren van de bepaling van de performance fee door en voor consultant.
 • Bijstellen van methodiek en berekening.

 

Ondernemingspensioenfonds [> EUR 2 miljard]

 • Doorlichten van de interne werkwijze rond performancemeting.
 • Consulteren van alle interne betrokkenen (front office, back office, mid office).
 • Beschrijving en verbeteringen rapporteren.
 • Regelmatige korte advisering rond performancemeting.

 

Financieel deskundigen / advocatenkantoren / particuliere beleggers

 • Analyseren van beleggingsportefeuille ten bate van rechtszaak tussen particulier en beleggingsinstelling.
 • Bepalen van behaalde performance ten opzichte van markt.
 • Berekenen en benoemen van bronnen van out– en underperformance.
 • Bepalen van schadebedrag.

 

Ondernemingspensioenfonds [> EUR 5 miljard]

 • Doorlichten van custodian voor wat betreft performancerapportages.
 • Beoordelen van alternatieve partij voor vervaardigen performancerapportages en andere beslissingsondersteunende rapportages.

 

Fiduciair manager [> EUR 20 miljard]

 • Auditen van intern systeem voor risicomanagement.
 • Beschrijven van methodiek.
 • Bevindingen van audit rapporteren.

 

Ondernemingspensioenfondsen divers

 • Op verzoek van pensioenfonds, consultant en fiduciair manager formuleren van de contractuele clausules voor performance fees.

 

Diverse ondernemings– en bedrijfstakpensioenfondsen, diverse bedrijven

 • Ondersteunen bij besprekingen met vermogensbeheerders.
 • Ondersteunen bij totstandkoming van beleggingsmandaten.
 • Geven van strategische adviezen.
 • Analyseren van vraagstukken van diverse aard rond beleggingen voor pensioenfondsen.
 • Analyseren en evalueren van performance van vermogensbeheerders.
 • Verzorgen van cursussen en presentaties.